Opłaty za czynności notarialne

Brązowy młotek sędziowski

Na opłatę za usługę notarisza składają się:

 • taksa notarialna – jej wysokość określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej;
 • podatek VAT od taksy notarialnej;
 • opłaty i podatki należne państwu polskiemu – zazwyczaj podatek od czynności cywilnoprawnych i opłaty sądowe, a także opłaty związane z rodzajami poszczególnych spraw, na przykład podatek od spadków i darowizn; środki te notariusz wpłaca na konta odpowiednich instytucji.

Zapraszamy do kontaktu osobistego, telefonicznego lub e-mailowego w celu określenia wysokości opłaty za czynność notraialną. Informacje udzielane w tym zakresie są bezpłatne.

Wysokość taksy notarialnej

Określenie stawki taksy notarialnej

Maksymalna stawka taksy notarialnej za czynności notarialne jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej oraz zależna od wartości przedmiotu czynności notarialnej, określonej przez strony czyności. Podstawą określenia stawki przy umowie zamiany jest najwyższa wartość zamienianego przedmiotu umowy, przy działach — ogólna wartość majątku podlegającego działowi, przy oddawaniu gruntu w użytkowanie wieczyste — wartość pierwszej opłaty (w razie jej braku — skapitalizowana wartość opłaty rocznej), przy umowie o rentę, na podstawie której następuje zbycie nieruchomoęci, prawa użytkowania wieczystego albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu — wartość tych rzeczy lub praw, przy licytacjach i przetargach — cena uzyskana w wyniku licytacji lub przetargu, przy losowaniach nagród — wartość wylosowanych nagród, przy umowie dzierżawy lub poddzierżawy, a także najmu lub podnajmu — wartość świadczeń powtarzających się za czas, na jaki umowa została zawarta, a przy umowie zawartej na czas nieokreślony — wartość świadczeń za okres 10 lat, przy ustąpieniu pierwszeństwa hipotecznego — wartość przedmiotu czynności określona według pozycji posuwającej się naprzód, a jeśeli suma pozycji ustępującej jest niższa — według tej niższej sumy.

Maksymalna taksa notarialna

Największa stawka wynosi od wartości:

 • do 3 000 zł — 100 zł
 • powyżej 3000 zł do 10 000 zł — 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł
 • powyżej 10 000 zł do 30 000 zł — 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł
 • powyżej 30 000 zł do 60 000 zł — 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł
 • powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł — 1 010 zł + 0,5% od nadwyżki powyżej 60 000 zł
 • powyżej 1 000 000 zł — 5 710 zł + 0,25 % od nadwyżki ponad 1 000 000 zł, nie więcej jednak niż sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku.

Dokonując powyższych obliczeń, nie odlicza się obciążeń i bonifikat.

Połowę w ten sposób obliczonej taksy płaci się za sporządzenie aktu notarialnego dotyczącego:

 • umowy zobowiązującej, zawartej pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu
 • umowy przenoszącej własność lub użytkowanie wieczyste, w wykonaniu umowy zobowiązującej
 • umowy sprzedaży nieruchomości rolnej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
 • umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, dokonywanej przez Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty na podstawie ustaw przyznających nabywcom tych lokali lub nieruchomości bonifikaty od ceny
 • umowy zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • umowy zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (prawa do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia jego własności na członka)
 • umowy zbycia ekspektatywy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, odrębnej własności lokalu lub domu jednorodzinnego w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych
 • umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, zawartych w wykonaniu umów o budowę lokalu lub domu, w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych
 • umowy przeniesienia własności lokalu lub domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, przez spółdzielnię mieszkaniową,
 • umowy przeniesienia własności, oddania w użytkowanie wieczyste lub przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki budowlanej na rzecz spółdzielni mieszkaniowej w trybie art. 35 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych
 • ustanowienia hipoteki, z zastrzeżeniem § 7 ust. 1 pkt 1,
 • przebiegu licytacji lub przetargu
 • przyjęcia na przechowanie pieniędzy w walucie polskiej lub obcej.

Jedną czwartą maksymalnej stawki kosztuje sporządzenie projektu aktu notarialnego obejmującego umowę oraz za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

 • ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalnośç gospodarczą
 • losowanie nagrody
 • potwierdzenie oświadczenia woli zawartego w innym akcie notarialnym

Jedną dziesiątą maksymalnej stawki kosztuje sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

 • oświadczenie o przystąpieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub objęciu udziałów w tej spółce
 • oświadczenie zawierające zgodę osób przystępujących do spółki akcyjnej na zawiązanie spółki, na brzmienie statutu i na objęcie akcji, wyrażoną w innym akcie niż akt obejmujący statut

Pozostałe taksy za akty notarialne:

 • umowę zbycia nieruchomości, jeżeli w związku z tą umową następuje wypłata świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników — 600 zł
 • umowę majątkową małżeńską — 400 zł
 • testament — 50 zł
 • testament zawierający zapis, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku — 100 zł
 • odwołanie testamentu — 30 zł
 • zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenia się prawa, jeżeli wartości przedmiotu nie da się określiç — 30 zł
 • zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego — 40 zł
 • pełnomocnictwo — 30 zł
 • oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku — 20 zł.

Sporządzanie protokołów:

 • za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni — 750 zł
 • za sporządzenie protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy — 1 100 zł
 • za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników innej spółki niż wymienione w pkt 1 i 2 albo protokołu posiedzenia zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego — 500 zł
 • podwyższenie kapitału zakładowego spółki stosuje się maksymalne stawki określone w § 3, przy czym podstawą określenia maksymalnej stawki jest różnica pomiędzy wysokością podwyższonego kapitału zakładowego a wysokością dotychczasowego kapitału zakładowego
 • za sporządzenie protokołu niedojścia do skutku licytacji, przetargu lub losowania nagród — 100 zł
 • za sporządzenie protokołu przyjęcia dokumentu na przechowanie — 50 zł, a za przechowanie dokumentu, od każdego dokumentu, za każdy rozpoczęty miesiąc — 20 zł
 • za sporządzenie innego protokołu — 200 zł.

Sorządzenie wypisu, odpisu lub wyciągu z akt notarialnych lub innego dokumentu kosztuje najwyżeji 6 zł za każdą rozpoczętą stronę (strona = minimum 25 wierszy).

Koszt poświadczeń:

 • własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisaç: na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną — 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego; na pełnomocnictwach i innych dokumentach — 20 zł
 • zgodności odpisu z okazanym dokumentem, za każdą stronę — 6 zł
 • czasu okazania dokumentu, za każdą stronę — 6 zł
 • pozostawania przy życiu: w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego — 5 zł; w innym celu — 30 zł
 • pozostawania osoby w określonym miejscu — 30 zł.

Koszt doręczenia stronie przeciwnej oświadczenia wniesionego ustnie do protokołu albo wręczonego lub przesłanego notariuszowi wynosi maksymalnie 40 zł.

Koszt sporządzenia protestu przy wartości kwoty ulegającej zaprotestowaniu:

 • do 100 zł włącznie — 5 zł
 • powyżej 100 zł — 5 zł + 2 % od nadwyżki ponad 100 zł.

Koszt dokonania czynności notarialnej niewymienionej powyżej wynosi 200 zł.

Zwiększenie wynagrodzenia notariusza za dokonanie czynności notarialnej poza kancelarią notarialną wynosi w porze dziennej 50 zł, w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy — 100 zł (za każdą godzinę niezbędną do dokonania tej czynności od opuszczenia kancelarii do powrotu, porę dzienną – czas między godziną 8 a 20).